Скенар терапия

СКЕНАР е абревиатура от имената на уникалния метод за въздействие върху човешкото тяло и на използвания за целта уред: Самоконтролируема Енерго-Невро Адаптивна Регурация, респ. Самоконтролируем Енерго-Невро Адаптивен Регулатор.
Уредът е бил разработен като част от съветска космическа програма. Целта е била да се създаде малък, енергоикономичен и преди всичко високо ефективен прибор, който да поддържа във върхова форма здравето на космонавтите, при това без да се използват класически медикаменти – един универсален неинвазивен регулатор на телесните функции – мечтата на всеки медицински специалист.
Изхождайки от принципите на класическата китайска медицина – акупунктура и зонален контактен масаж и достиженията на съвременната електротерапия, СКЕНАР великолепно съчетава свръхмодерната електронна технология с древното лечителско изкуство на Изтока и е донесъл на създателите си най-престижни държавни отличия.
СКЕНАР става достъпен на широката медицинска общественост след демократичните промени в Русия и намира все по-широко приложение в целия свят.
През 2002г. апаратът е сертифициран от British Standards Institution, а през 2006 получава сертификат CE mark от SGS Group.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ – Съвременна концепция за електротерапията
В основата на електротерапевтичните въздействия и в частност на терапевтичното действие на СКЕНАР, лежи рефлекторният невро-хуморален механизъм на адаптация, който обезпечава (поддържа и възстановява) динамичното равновесие на човешкия организъм, както с външната, така и на неговата вътрешна среда – хомеостазата, т.е. състоянието на здраве.
Регулирането на всички жизнени функции се реализира благодарение на тясната връзка и взаимодействие на нервната и хуморално-ендокринната системи, чието действие се опосредства чрез освобождаване от нервните клетки на биологично активни вещества, наречени невромедиатори:

 • класически невромедиатори – амини (ацетилхолин, норадреналин и пр.) и амино киселини (глутаминова, аспарагинова и пр.), характерни за дебелите миелинизирани А- и В- нервни влакна, имащи ясно определен (бърз и краткотраен) физиологичен ефект.
 • НЕВРОПЕПТИДИ (НП) – най-голямата понастоящем и най-важна от физиологична и медицинска гледна точка група невромедиатори – ендорфини, енкефалини, невротензин, брадикинин и мн. др. (над 2000 НП). НП са основните НМ при тънките немиелинизирани и трудно възбудими С-влакна. Тези пептидергични (продуциращи НП) нервни влакна съставляват основната част (над 70 %) от нервната тъкан.

Съвременната наука вече недвусмислено е доказала, че благодарение на специфичните си свойства (продължителен и отдалечен във времето и по място ефект, включване в сложни регулаторни вериги и каскади за контрол на множество физиологични функции, мощен аналгетичен ефект и пр.) НП – тези ендогенни собствени фармацевтици на човешкото тяло реализират всички авторегулаторни и автотерапевтични процеси, насочени към поддържане или възстановяване на хомеостазата в организма, към поддържане или възстановяване състоянието на здраве.
Поради това, главна ЦЕЛ на електротерапията е да се активира максимална част от нервната тъкан, преди всичко пептидергичните С-влакна, коeто да доведе до отделяне на ефективна доза регулаторни невропептиди, необходима за отстраняване на възникналите в организма нарушения. Тази цел се реализира само отчасти чрез обичайните методи за електролечение:

 • Поради нефизиологичния по форма и продължителност характер на техните импулси се възбуждат предимно дебелите А-влакна и е практически невъзможно възбуждането на изключително тънките С-влакна, без опасност от увреждане на останалите тъкани.
 • Техните типични еднотипни или повтарящи се сигнали, предизвикват процес на привикване, който води до бързо изчерпване на терапевтичния им ефект.

Няколко характеристики на СКЕНАР обясняват защо тази нова неинвазивна енерго-информационна медицинска технология, насочена към активиране на резервите на организма и подпомагане на неговите адаптационни възможности, се приема от все повече специалисти по света за идеалното електролечение.
1. С развитието на електротерапията и на електропунктурата като съвременна форма на класическата източна акупунктура, става ясно, че за успешно коригиране на патологичните промени в човешкия организъм са необходими такива електровъздействия, които са адекватни на естествената биоелектрична активност, т.е. ел.ток, сходен по своите параметри с ендогенните биоелектрични регулаторни сигнали. СКЕНАР генерира именно такива безвредни по форма и продължителност високоамплитудни биполярни токови импулси, които наподобяват физиологичния биоток. Поради уникалните физически характеристики на СКЕНАР сигнала, вероятността за възбуждане на тънките пептидергични С-влакна, е многогократно по-голяма, отколкото при другите методи за електролечение. Така, без да се смущават клетъчните функции, се активира максимална част от нервната тъкан, което е необходимо за да се получи оптимален адаптивен отговор от организма на пациента.
2. За да се постигне максимална терапевтичната ефективност е необходимо електровъздействието автоматично да променя своите параметри в съответствие с реакцията, която предизвиква в организма. Такова динамично съгласуване на параметрите на въздействието и състоянието на организма може да се постига само при наличие на постоянна информационна биологична обратна връзка.
СКЕНАР е първото в света електротерапевтично устройство, работещо на принципа на реална интерпретираща биологична обратна връзка (БОВ) между апарата и тялото. Отчитайки постоянната промяна на кожния импеданс в резултат на оказваното въздействие, СКЕНАР непрекъснато модулира формата и силата на сигнала. В хода на терапевтичния процес, всеки сигнал на уреда контролира телесната активност и в същото време е контролиран от постоянно променящото се състояние на организма. Поради това, всеки следващ сигнал е различен от предхождащия, което предотвратява привикването към въздействието, преди организмът да е генерирал достатъчно количество невропептиди, необходими за преодоляване на патологичния процес и възстановяване на хомеостазата.
3. Многогодишната практика е показала, че оптимален терапевтичен ефект се получава при максимална вариабилност на въздействащия сигнал в процеса на лечебната процедура. Изменението на формата на сигнала, свързана с промяната на електричния импеданс на кожата, се наблюдава до определен предел. Използвайки като основен критерий липсата на понататъшна динамика на комплексния импеданс на кожата (т.е. стабилизиране на електрофизиологичните параметри на кожата, а следователно и на параметрите на въздействащия сигнал поради наличието на БОВ), при технологията СКЕНАР (отново за първи път в света) е реализиран способа на индивидуално дозираното въздействие, което практически отстранява възможността от предозиране и възникване на нежелателни странични ефекти.
СКЕНАР технологията почива на концепцията, че минималната доза, необходима за предизвикване на ефект, е оптимална, като се акцентира върху информационната, а не толкова върху енергетичната компонента на електричното въздействие. Освен от уникалните характеристики на въздействащия сигнал и наличието на БОВ, значително по-голямата ефективност на СКЕНАР, в сравнение с обичайните методи за електролечение, се определя и от възможността за провеждане на СКЕНАР-експертиза в самия процес на терапията, което позволява да се оцени ефективността на процедурата и да се оптимизира нейното провеждане.
СКЕНАР-експертизата може да се реализира, както от самия терапевт по определени правила, така и напълно автоматично от електрониката на уреда в индивидуално-дозиран режим на работа. Чрез СКЕНАР-експертизата се определят много прецизно оптималните точки и зони за въздействие върху кожата, които са строго индивидуални при всеки пациент, при всяко отделно състояние, както и вида и продължителността на въздействието във всяка конкретна точка. Това води до ускоряване отделянето на ефективна доза НП, респ. на самия оздравителен процес. В редица случаи оптималните зони съвпадат с биологично активните точки и меридиани, известни от класическите методи на източната медицина. По този начин, СКЕНАР в значителна степен съчетава механизмите на действие на физиотирапията и на рефлексотерапията.
Така СКЕНАР може да оказва лечебно въздействие не само при всички случаи на успешно приложение на останалите електро-физиотерапевтични методи, но и при множество други патологични състояния на човешкия организъм – нещо характерно за класическите методи на рефлексотерапията – акупунктура, зонален контактен масаж, Су Джок и пр., чиято ефективност е доказана от хилядолетия. Това, което руските изследователи са постигнали, е възможността да се активират процесите на саморегулация и самовъзстановяване на организма чрез стимулация на тънките пептидергични С-влакна на НС, което позволява да се разглежда СКЕНАР като един изключително ефективен генератор на Регулаторните процеси в организма. По един съвсем естествен и деликатен начин, СКЕНАР помага на човешкото тяло да коригира и завърши собствената си оздравителна програма, стимулирайки освобождаването на неговите “вътрешна аптека от химични вещества” – НП и осигурявайки на организма “свободата на избор” за необходимите лечебни субстанции. Това прави терапевтичния процес максимално физиологичен и обяснява липсата на усложнения, негативни странични ефекти и абсолютни противопоказания, както и защо СКЕНАР-терапията не атакува само конкретния активен патологичен процес, но едновременно с това води и до подобряване на общото физическо и психическо състояние, до възстановяване здравето на пациента като цяло.
Всички тези качества правят СКЕНАР-ТЕРАПИЯТА наистина идеалното до настоящия момент електролечение, а според убеждението на все повече специалисти, това може да се окаже водещата медицинска технология на новото хилядолетие, защото СКЕНАР е първата неинвазивна, биоуправляема, индивидуалнодозирана електоимпулсна терапия.
СКЕНАР е едно великолепно съчетание на модерната електронна технология с древното лечителско изкуство на Изтока. Поради това, независимо от своите специфични особености, СКЕНАР-терапията почива на същите, издържали проверката на хилядолетията, основни терапевтични принципи, както и традиционната източна медицина.

Лечението е безболезнено и силата на въздействието се регулира индивидуално за всеки пациент. В зависимост от оплакванията на пациента и принципите на традиционната източна медицина, с апарата се обработват определени зони и точки от кожата. От тях чрез СКЕНАР-експертиза се откриват максимално подходящите, както и оптималното време за въздействие при конкретния пациент. Процедурите продължават около 30 мин. Лечебният курс обикновено включва от 3 до 10 процедури. Благоприятният клиничен ефект настъпва бързо, често още след първата процедура. Абсолютни противопоказания практически няма, а относителните са крайно ограничени (наличие на “пейсмейкър”, тежки психически заболявания). Отрицателни странични ефекти и усложнения не са наблюдавани.

Приборите СКЕНАР се използват като основно или помощно средство в профилактиката и лечението на широк спектър заболявания, за лечение на функционални разстройства, при оказване на спешна помощ и в много неотложни ситуации. Серията професионални прибори са с широки лечебни възможности, висока надеждност и възможност за отразяване на голям обем информация. Апаратите за предназначени за използване от медицински специалисти от различни специалности. В своята работа СКЕНАР-терапия ползват специалисти от всички области както на конвенционалната (физиотерапевти, невролози, интернисти, педиатри, акушер-гинеколози, травматолози, спортни лекари и др.), така и на алтернативната (иглотерапевти, хомеопати, рефлексотерапевти) медицина. СКЕНАР успешно намира приложение в козметологията, рехабилитацията, кинезитерапията.

Квантов анализатор

Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия организъм.

Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.

Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, биоинформатика, електро инженерство и други съвременни науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.

Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.

Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.

Изследване на жива капка кръв под тъмно полеви микроскоп

Изследването на жива капка кръв позволява да се диагностицира небалансираната вътрешна, поради която се разболяваме и  това може да стане много преди развитието на болестта.

В тъмното поле в живата капка кръв, поставена под микроскоп, могат да се видят различни неща. Например:  

 • Формата и размера на червените и белите кръвни телца.
 • Наличие на увреждане и промени в червените кръвни клетки, за което са възможни различни причини.
 • Наличие на оксидативен стрес и неговите последствия.
 • Дефицити на някои витамини и микроелементи.
 • Недостатъчно снабдяване с кислород, вследствие на лошо кръвообръщение.
 • Промени в състоянието на кръвната плазма, показваща състоянието на стомашно-чревния тракт, основния виновник за болестите.
 • Наличието на различни микроорганизми (бактерии, фунги, паразити).
 • Кристали на пикочна киселина и холестерол.
 • Наличието на фибринови нишки, които предсказват опасността от образуване на тромби, инфаркт, инсулт.
 • Регистрират се тежки метали в кръвта (кадмий, стронций, олово) и много други.

Съвременна електротерапия, саморегулативни методи за лечение на човешкото тяло, диагностика и лечение на заболявания в най – ранен стадий

Мед. Спец. Светлана Войникова

Квалифициран специалист по СКЕНАР терапия, физикална и рефлексотерапия с професионална подготовка по акупресура, акупунктура, електро пунктура, лечение с естествени природни компоненти и хидро терапия. Преминала съм над 30 квалификационни курса и няколко специализации в чужбина. Докторат съм в НЦООЗ – София. Квалифицирана съм за работа със специфична медицинска техника за диагностика и лечение на широк спектор от заболявания. Работя с апаратура за генетично консултиране и диагностика с жива капка кръв. Член съм на СКЕНАР академия Александър Ревенко и СКЕНАР асоциация България.

Помощ за вас!